Budgetkooien is een online winkel voor dierenbenodigdheden, welke via www.budgetkooien.nl bezocht kan worden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.budgetkooien.nl .

www.budgetkooien.nl
Budgetkooien is gevestigd op:
Lipperkerkstraat 479, 7533AE te Enschede
Email: 24 per dag via info@budgetkooien.nl
Telefoon: 0031 (0)53 2340103
Kamer van Koophandel nummer: 82812640. Vestiging Enschede.

Voor een langere levensduur en het mooi houden van het traliewerk van de kooien adviseren wij om de tralies schoon te maken met een licht vochtige doek of een hygiene doekje en goed droog te maken achteraf met een zachte doek.
Absoluut niet kletsnat afnemen, onder de kraan of douche houden, of schoon te maken met schoonmaakmiddelen waar zuren in zitten zoals citroen of bleek.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Budgetkooien: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Consument: wederpartij / afnemer van Budgetkooien die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Budgetkooien en consument

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.Budgetkooien.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Budgetkooien worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Budgetkooien ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument via budgetkooien.nl. Budgetkooien is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de consument medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.
4.2 Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 Budgetkooien is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of wettelijke heffingen aan u door te berekenen.
4.4 Budgetkooien kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer -, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt 5d)
Betaling is mogelijk door:
a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS, ING, Postbank en Fortis, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.
b) Direct en online door middel van een betaling met een cadeau-, korting- of tegoedbon, uitgegeven door Budgetkooien. Een waarde- of tegoedbon van Budgetkooien is overdraagbaar en 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen. Indien anders overeengekomen worden tenaamstelling en/of geldigheidsduur op de waardebon en/of email vermeld. Een tegoedbon wordt online verzilverd, zodat de koper direct weet of de betaling wordt goedgekeurd.
c) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
d) Verzending onder rembours. Hierbij betaalt u bij aflevering aan de postbode. (Deze manier van verzending wordt niet meer aangeboden)
e) Contante betaling : Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen voldoen bij afhaling van de producten.

5.2 De klant geeft Budgetkooien toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Budgetkooien.

Artikel 6. Levering

6.1 Budgetkooien streeft ernaar om bestellingen binnen 1 - 3 werkdagen (tenzij anders vermeld bij het artikel) na ontvangst van de betaling af te leveren bij de pakketdienst voor verzending. Mocht levering niet mogelijk zijn binnen de op de website expliciet vermelde levertijd, omdat een bestelling niet op voorraad is, of er zijn andere redenen van vertraging, of kan een bestelling slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper uiterlijk binnen 1 - 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld. Wij doen alles er aan om uw bestelling zo snel mogelijk te laten verlopen.
Doordat wij een ruime keuze hebben in dierenartikelen is het onmogelijk dat alles in voorraad is mocht de levering van uw bestelling langer duren dan 1 week wordt u hiervan op de hoogte gebracht via email contact.

6.2 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn voorbehouden. Afmetingen vermeld op de site vertegenwoordigen altijd de uiterste maten van een artikel, tenzij anders vermeld.

6.3 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Budgetkooien zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn* niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn hierin voor rekening van Budgetkooien. (* artikel 10.2)
6.4 Verzending vindt in de regel plaats zoals op www.Budgetkooien.nl per artikel wordt aangegeven na ontvangst van betaling m.u.v. artikel 5d. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.

6.5 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@budgetkooien.nl

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten gaat pas over na levering, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Budgetkooien verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Indien een artikel een gebrek vertoont of indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dan kunnen deze artikelen binnen 14 dagen uitgaande van verzending vanuit Budgetkooien geruild of geretourneerd worden.
Alvorens een artikel geruild of geretourneerd wordt aan Budgetkooien zal de consument hiervan melding moeten maken via info@budgetkooien.nl
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.budgetkooien.nl heeft gekocht, kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits:
. Indien een artikel een gebrek vertoont of indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dan kunnen deze artikelen geruild of geretourneerd worden.
- Alvorens een artikel geruild of geretourneerd wordt aan Budgetkooien zal de consument hiervan melding moeten maken via info@budgetkooien.nl
Via de email ontvangt u informatie over het retouradres en de te volgen procedure. Budgetkooien heeft de mogelijkheid het product te vervangen, te repareren indien mogelijk of de overeenkomst te ontbinden.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 20% of meer heeft gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.
- Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door Budgetkooien, deze worden geweigerd, Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
- Wanneer de door Budgetkooien afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn*’ van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd, met uitzondering op defecte artikelen waarop een garantie periode berust.
- Retourneren van maatwerk verzocht door de consument niet mogelijk.
- Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Budgetkooien adviseert consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

• Retouren bij garantie:
Deze garantie is niet van toepassing indien:
- een knaagdier of vogel defecten veroorzaakt heeft door knagen (Knaag- en bijtschade);
- er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
- er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
- Budgetkooien niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen. (* artikel 10.2)
8.2 Budgetkooien accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die in de door ons gestuurde mail zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal indien de overeenkomst ontbonden worden, ook van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen door Budgetkooien worden gecrediteerd.
8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn in Enschede. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde, retourzendingen pakketten onder rembours zonder voorgaand overleg, worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9.1 Aansprakelijkheid

9.1.1 Consument vrijwaart Budgetkooien voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Budgetkooien toerekenbaar is.
9.1.2 Indien Budgetkooien in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 9.2 Geschillen

9.2.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
9.2.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voort vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@budgetkooien.nl Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, zal Budgetkooien in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen en het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen restitueren.
10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Budgetkooien berekent in dit geval kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant dient de bestelling op eigen kosten te retourneren. Producten dienen ongeopend en ongebruikt in de oorspronkelijke verpakking terug gezonden te worden.
Het annuleringsrecht is niet van toepassing bij: maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter; producten die snel kunnen bederven, verouderen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, reeds gebruikte producten.
10.3 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@budgetkooien.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande (artikel 10.2), ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Budgetkooien plaats.
10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Budgetkooien is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Budgetkooien, dan wel tussen Budgetkooien en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Budgetkooien, is Budgetkooien, niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Budgetkooien.
Artikel 12. Overmacht

Budgetkooien, heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Budgetkooien, gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Privacy
13.1 Budgetkooien, respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Budgetkooien, zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Budgetkooien, zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden (zoals pakketdiensten) ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.
13.2 Indien u geen commerciële of informerende email van Budgetkooien, meer wilt ontvangen, kunt u zich via de onder vermelde manier eenvoudig uitschrijven uit het bestand.
13.3 Op de website kunt u zich abonneren of afmelden op de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich ook afmelden door een mail te sturen naar info@budgetkooien.nl of door middel van de afmeld link onderaan vermeld in de nieuwsbrief.
Slotbepaling
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Vragen en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Budgetkooien,
www.budgetkooien.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Budgetkooien | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel